Celebra amb nosaltres el 50è aniversari

Només per proveir-te de 35 euros o més a les nostres estacions de servei Corçà i Vulpellac o per cada 500 litres de gasoil a domicili participa en el sorteig de 3 motos Derbi Variant Sport 125 cc.

Promoció vàlida del 15/06/2013 al 15/09/2013.

 

El sorteig es realitzarà davant notari el 17/09/2013.

 

Els guanyadors han estat:

Luis Cornellà Calvell de Celrà

Glòria Fàbregas Juanmiquel de Parlavà

Josep Cadanet Godó de La Bisbal

 

Enhorabona a tots tres!

BASES DE LA PROMOCIÓ


1. EMPRESA ORGANITZADORA

1.1 L'empresa Estació Servei Corçà sa amb CIF A17137191, i amb domicili social a la carretera C-66 km 12,977 de Corçà (Girona), té previst realitzar una promoció denominada “50 anys servint-vos el millor combustible” que es desenvoluparà des del 15/06/2013 fins al 15/09/2013, tots dos inclosos (d'ara endavant “període promocional”), d'acord amb les bases que s'indiquen a continuació.

1.2 L’empresa es reserva la facultat de modificar les presents bases, així com l'organització, i/o gestió de la present promoció, sempre que existeixin motius suficients que així ho justifiquin i sempre que aquests canvis siguin publicats corresponentment.

1.3 L’empresa actualment gestiona dues estacions de servei i un centre de distribució de gasoil a domicili ubicats a:

- Estació Servei Corçà ubicada a la Crta. C-66 Km. 12,977 CP. 17121 Corçà (Girona)

- Estació Servei Forallac ubicada a la Crta. C-66 Polígon 8 Parcel•la 27 17111 Forallac (Girona)

- Centre de distribució de gasoil a domicili ubicat a la Crta. C-66 Km. 12,977 CP. 17121 Corçà (Girona)

1.4 L’empresa disposa de la següent pàgina web www.escorsa.cat


2. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

2.1 La promoció tindrà com a finalitat celebrar el cinquanta aniversari de l’obertura de l’estació de servei de Corçà, la primera estació que va gestionar l’empresa i fomentar les vendes globals de l’empresa.


3. COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ

3.1 La promoció es comunicarà en cada estació a través de PLV i d'altres mitjans que l’empresa consideri oportuns.


4. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

4.1 Per participar a la promoció el consumidor haurà de seguir els següents passos:

4.1.1 El consumidor rebrà una butlleta al realitzar un repostatge el valor del qual sigui igual o superior a 35 euros a l’estació de servei Corçà o Forallac o rebrà una butlleta per cada 500 litres de gasoil a domicili comprats.

4.1.3 Al realitzar el pagament, caldrà omplir una butlleta amb les dades requerides correctament i dipositar-la a l'urna situada en el mostrador de cada centre.


5. GRATUÏTAT

La present promoció tindrà caràcter gratuït, de manera que per a l'obtenció del premi objecte de la promoció no serà necessari el desemborsament de cap quantitat addicional.


6.- CELEBRACIÓ DEL SORTEIG I DESCRIPCIÓ DEL PREMI

Es procedirà a celebrar un sorteig davant Notari el dia 17/09/2013 per determinar el nom dels tres guanyadors als quals els hi correspondrà un premi consistent en una moto amb les següents característiques:

DERBI VARIANT SPORT 125 4T

En el sorteig anteriorment descrit s'extraurà un (1) guanyador per cada urna, i a més, tres (3) participants més per cada urna que tindran la consideració de suplents en funció de la seva ordre d'extracció per al cas que el guanyador renunciés al premi obtingut, no complís amb els requisits de les bases o no es pogués contactar-hi.

Els guanyadors tindran dret a renunciar al premi guanyat, no obstant això no podran en cap cas, canviar-ho per un altre diferent ni pel seu import en metàl·lic.

El resultat del sorteig se li comunicarà als guanyadors per correu postal o electrònic o número de telèfon facilitats a la butlleta dipositada a l’urna, en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la data de celebració del sorteig. L’empresa organitzadora tindrà un termini de 15 dies addicionals per fer efectiu el lliurament del premi, que haurà de recollir-se en el centre en què el consumidor hagi guanyat el premi abans de 15 dies des de la notificació al guanyador.

Si transcorreguts 10 dies des de la celebració del sorteig resultés impossible contactar amb el guanyador o algun dels seus suplents, s'entendrà que el premi que no s'hagués pogut lliurar quedarà desert.

 

6. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

6.1 Podran participar en la present promoció totes aquelles persones majors de 18 anys.

6.2 Tots els participants en la promoció hauran de complir tots els punts descrits a les presents bases legals per poder participar en el sorteig del premi consistent en una moto per a cada centre.

6.3 Així mateix els participants beneficiaris de la present promoció eximeixen a Estació Servei Corçà sa i el seu personal, de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol perjudici que pogués sofrir el gaudir del premi objecte de la present promoció.

 

7. PROTECCIÓ DE DADES.

7.1 Les dades dels participants en la promoció i dels guanyadors es tractaran conforme a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal (d'ara endavant “LOPD”) i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant “RDLOPD”).

7.2 Estació Servei Corçà sa establirà les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.

7.3 Els participants podran exercitar a qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició prevists en la LOPD. A aquest efecte, hauran de dirigir una sol·licitud per escrit a la següent adreça: Crta C-66 km 12,977 CP 17121 Corçà (Girona) acompanyant d'una fotocòpia del seu DNI o Passaport o document vàlid que l’identifiqui, i indicant la petició en què es concreta la sol·licitud, la direcció a efectes de notificacions, la data i la seva signatura, i els documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

7.4 Amb la participació en la present promoció, els participants que resultin guanyadors estan prestant el seu consentiment al fet que les dades personals que faciliten siguin comunicats per l’empresa organitzadora als seus clients i usuaris de la seva pàgina web, amb la finalitat de publicitar la promoció i la identitat dels guanyadors, així com amb la finalitat de complir les obligacions d'informació que la normativa aplicable pogués imposar-li.

7.5 En facilitar les dades, el participant a la promoció està prestant el seu consentiment exprés per a la recepció de comunicacions comercials de productes i serveis de l’empresa organitzadora relacionats amb el sector de l'energia i enviades per qualsevol mitjà, fins i tot el correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

 

8. ALTRES CONSIDERACIONS

8.1 L’empresa organitzadora es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la present promoció, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, sempre que concorri algun supòsit de força major, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions de la promoció o l'anul·lació definitiva.

8.2 La protecció de les dades personals dels participants es regirà de conformitat amb les Polítiques de Privadesa d’Estació Servei Corçà sa.

8.3 En aquells casos en què puguin existir discrepàncies sobre el significat de l'establert a les presents bases, s'estarà a l'establert per Estació Servei Corçà sa, sent aquest l'encarregat d'esclarir què es va voler dir amb el paràgraf o tema en discòrdia.

8.4 Participar en aquesta promoció comporta l'acceptació de les presents bases.

8.5 Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, Estació Servei Corçà sa, així com els participants d'aquesta promoció, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre dret que els correspongués o fur propi que tinguessin.

8.6 Les presents bases estan protocol·litzades davant Notari.